سه شنبه 29 بهمن 1398

آرشیو تبریز

شهرهای همجوار تبریز

شهرهای همجوار تبریز

(5)

موارد مرتبط با شهرهای همجوار تبریز شامل خسروشهر ، سردرود و باسمنج ارائه میگردد
در حال تکمیل ( تا زمان بارگزاری کامل تصاویر صبر نمائید )

چهارشنبه 23 بهمن 1398
گزارش عملکرد دفتر ارتباطات مردمی

گزارش عملکرد دفتر ارتباطات مردمی

(6)

برنامه حضور در جمع تشکلها و هیاتهای مذهبی بشرح زیر جهت استحضار عموم مردم شریف شهرستانهای تبریز ، آذرشهر و اسکو میرسد :

پنجشنبه 10 بهمن 1398
گزارش عملکرد دفتر ارتباطات مردمی

گزارش عملکرد دفتر ارتباطات مردمی

(12)

برنامه حضور در روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریز که ثبت گردیده است بشرح زیر به استحضار مردم شریف شهرستانهای تبریز ، آذرشهر و اسکو اعلام میگردد :

پنجشنبه 10 بهمن 1398
گزارش عملکرد دفتر ارتباطات مردمی

گزارش عملکرد دفتر ارتباطات مردمی

(8)

لیست برنامه های بازدید از ادارات و کارخانجات و مراکز درمانی به شرح زیر جهت استحضار مردم شریف شهرستان تبریز ، آذرشهر و اسکو میرسد :

پنجشنبه 10 بهمن 1398
گزارش عملکرد دفتر ارتباطات مردمی

گزارش عملکرد دفتر ارتباطات مردمی

(9)

برنامه های ثبت شده حضور آقای دکتر سعیدی در جمع اصحاب رسانه ای تبریز بشرح زیر اعلام میشود با این توضیح که آمار روزانه مصاحبه ها و موضعگیریهای ایشان که به صورت حضوری و یا تلفنی توسط حبرگزاریهای محترم استان انجام پذیرفته است بیش از یک مورد در روز بوده است

پنجشنبه 10 بهمن 1398
گزارش عملکرد دفتر ارتباطات مردمی

گزارش عملکرد دفتر ارتباطات مردمی

(7)

برنامه حضور در مساجد شهرستان تبریز و جمع صمیمی و معنوی نمازگزاران بشرح زیر جهت استحضار عموم اعلام میگردد

پنجشنبه 10 بهمن 1398
گزارش عملکرد دفتر ارتباطات مردمی

گزارش عملکرد دفتر ارتباطات مردمی

(3)

برنامه ملاقاتهای عمومی ثبت شده در دفتر ارتباطات مردمی بشرح زیر جهت استحضار مردم شریف تبریز ، آذرشهر و اسکو اعلام میگردد

پنجشنبه 10 بهمن 1398