جمعه 2 اسفند 1398
تاریخ : پنجشنبه 10 بهمن 1398
کد 2575

گزارش عملکرد دفتر ارتباطات مردمی

برنامه های ثبت شده حضور آقای دکتر سعیدی در جمع اصحاب رسانه ای تبریز بشرح زیر اعلام میشود با این توضیح که آمار روزانه مصاحبه ها و موضعگیریهای ایشان که به صورت حضوری و یا تلفنی توسط حبرگزاریهای محترم استان انجام پذیرفته است بیش از یک مورد در روز بوده است
نوع فعالیت -نهاد تاریخ شرح برنامه ردیف
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 95/04/08 حضور در خبرگزاری تابناک 1
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 95/05/16 حضور نمایندگان با خبرنگاران در سالن اداره کل ارشاد استان 2
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 95/06/25 اختتامیه اولین جشنواره سراسری  نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز 3
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 97/07/19 حضور در خبرگزاری ایسنا مصاحبه  میزگرد امر به معروف 4
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 97/07/19 نشست خبرنگاران در دفتر 5
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 95/08/13 حضور در صدا وسیما-مصاحبه تلویزیونی 6
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 95/09/13 حضور در صداوسیما-مصاحبه رادیو وتلویزیونی 7
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 95/09/29 حضور در برنامه تلویزیونی سردرود 8
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما   حضور در برنامه تلویزیونی  صداوسیما 9
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 95/11/04 حضور در خبرگزاری تسنیم 10
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 96/01/23 حضور در حوزه بسیج کارگری و انجام مصاحبه مطبوعاتی 11
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 96/03/30 مصاحبه تلویزیونی با شبکه 2 کشور - تهران 12
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 96/04/07 جلسه اعضای رسانه و فضای مجازی و خبرگزاری ها در دفتر 13
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 96/08/02 مصاحبه دکترسعیدی در صداوسیما برای آمدن اعضای اصل 90 به استان 14
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 96/08/09 حضور در صداوسیما-مصاحبه با سیما و صدا 15
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 96/09/14 حضور در خبرگزاری ایسنا  16
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 96/09/14 حضور در صداوسیما برنامه کنکاش با حضور مدیرکل ارشاد 17
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 96/10/11 حضور در صداوسیما برنامه کنکاش با حضور مدیرکل ارشاد و حوزه هنری 18
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 96/12/09 حضور در خبرگزاری ایسنا در جهاد دانشگاهی 19
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 97/01/16 انجام مصاحبه در خصوص تبریز 2018 20
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 97/02/10 مصاحبه مطبوعاتی در خبرگزاری  مهر  21
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 97/02/15 جلسه با مدیران خبرگزاری های آناج-زیتون-ائل پرس 22
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 97/03/10 حضور در نشریه صدای شهروند و مصاحبه 23
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 97/03/12 حضور در نشریه صدای همشهری و مصاحبه 24
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 97/04/28 حضور در برنامه کنکاش با حضور در مدیر کل گردشگری 25
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 97/05/27 حضور در صداوسیما و انجام مصاحبه تلویزیونی 26
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 97/07/07 حضور در خبرگزاری ایسنابا موضوع گردشگری 27
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 97/07/25 تهیه مستند از عملکرد حاج آقا سعیدی توسط اکیپ صداوسیما 28
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 97/09/15 حضور در برنامه  سالگرد خبرگزاری ایسنا 29
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 97/09/15 حضور در خبرگزاری تسنیم و انجام مصاحبه 30
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 97/10/13 حضور در روزنامه همشهری و انجام مصاحبه 31
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 97/10/15 حضور در صداوسیما و برنامه تلویزیونی به مناسبت دهه فجر 32
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 97/11/21 جلسه سایت و فضای مجازی در دفتر  33
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 98/02/14 شرکت در اختتامیه جشنواره مطبوعات در اداره کل ارشاد 34
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 98/03/30 حضور در خبرگزاری تبریز بیدار و صاحبه 35
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 98/04/18 حضور در صداوسیما و برنامه میزگرد 36
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 98/05/16 حضور در مراسم روز خبرنگار و اهداء لوح در اداره کل  ارشاد 37
خبرگزاری ها-رسانه ها-نشریات و صداوسیما 98/07/06 حضور در خبرگزاری عصرجدید و انجام مصاحبه در جنب ساختمان پست 38