شنبه 4 بهمن 1399
تاریخ : چهارشنبه 16 بهمن 1398
کد 2592

آمار پیگیری 13144 نامه به تفکیک شاخص های اصلی

از مجموع 13144 نامه ثبت شده که در دفتر ارتباطات مردمی بایگانی شده اند موارد زیر در یک نمودار پردازش و ارائه میگردد در خصوص هر یک از شاخص های فرعی اهم مواردی که نتیجه بخش واقع گردیده اند به ترتیب در سایر قسمتها ارائه خواهند گردد . دفتر ارتباطات مردمی دکتر سعیدی