شنبه 4 بهمن 1399
تاریخ : جمعه 18 بهمن 1398
کد 2594

لیست تذکرات ارائه شده به مقامات مسئول

تذکرات کتبی و شفاهی که در دوره دهم مجلس شورای اسلامی امضاء و تحویل هیات رئیسه محترم مجلس گردیده اند بشرح زیر می باشد :