نطق پیش از دستور سعیدی درباره رکود حاکم بر اقتصاد کشور و فشار بر مردم

199 بازدید
199 بازدید

6 ماه قبل