نطق پیش از دستور سعیدی درباره رکود حاکم بر اقتصاد کشور و فشار بر مردم

289 بازدید
289 بازدید

9 ماه قبل